Wok meals, food delivery, food order, chinese takeout, chinese restaurant, chinese kitchen, wok bistro, vok bistro, asian cuisine, woki toki, wokitoki, voki toki, vokitoki, home delivery, office delivery.

Woki Toki - Barons    
Kr. Barona street 57    

Working hours:
Mon – Fri: 11.00 - 22.00    
Sat - Sun: 12.00 - 22.00      
Woki Toki - Olimpia    
Shopping mall Olimpia, Āzenes street 5    

Working hours:
Every day: 10.00 - 21.00
Woki Toki - Alfa    
Shopping mall Alfa, Brīvības street 372    

Working hours:
Every day: 10.00 - 22.00
Woki Toki - Zemitāns    
Zemitānu street 1

Working hours:
Mon - Fri: 10.00 - 21.00
Sat - Sun: Closed
Woki Toki - Mūkusala   
Mūkusalas street 41b

Working hours:
Mon – Fri: 11.00 - 16.00    
Sat - Sun: Closed 
Woki Toki - Valdemars   
Kr. Valdemara street 77

Working hours:
Mon – Fri: 11.00 - 20.00    
Sat - Sun: 12.00 - 20.00   
Woki Toki - Elizabete   
Elizabetes street 37    

Working hours:
Every day: 11.00 - 22.00  
 

Developed by Programmēšanas pakalpojumi, © Copyrights 2012 SIA Woki Toki