Wok meals, food delivery, food order, chinese takeout, chinese restaurant, chinese kitchen, wok bistro, vok bistro, asian cuisine, woki toki, wokitoki, voki toki, vokitoki, home delivery, office delivery.

Woki Toki - Barons    
Kr. Barona street 57    

Working hours:
Mon – Fri: 11.00 - 22.00    
Sat - Sun: 12.00 - 22.00      
Woki Toki - Olimpia    
Shopping mall Olimpia, Āzenes street 5    

Working hours:
Every day: 10.00 - 21.00
Woki Toki - Alfa    
Shopping mall Alfa, Brīvības street 372    

Working hours:
Every day: 10.00 - 22.00

Developed by Programmēšanas pakalpojumi, © Copyrights 2012 SIA Woki Toki